Chào mừng bạn đến với website của Chúng tôi. Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Sử Dụng dưới đây để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình khi truy cập và sử dụng tiện ích tại Chúng tôi (sau đây được gọi riêng là “Chúng tôi” và gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”). 

1. Quy định chung

Điều khoản sử dụng quy định về các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng các dịch vụ. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ những người truy cập website. Vui lòng nghiên cứu và lưu lại Điều khoản sử dụng dưới đây.

Bằng việc truy cập vào địa chỉ website  và tìm hiểu thông tin, sử dụng tiện ích/tính năng tại đây. Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này cùng các Chính sách Thanh toán, Bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi thực hiện Điều Khoản Sử dụng này và cách Chính sách khác theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở quyền của chúng tôi tuân thủ quy định hoặc yêu cầu của Chính phủ, Toà án, cơ quan thi hành ánh liên quan đến việc Bạn sử dụng các Dịch vụ hoặc thông tin do chúng tôi nhận hoặc thu được từ việc sử dụng website của bạn.

2. Từ chối đảm bảo

Website và các dịch vụ được cung cấp dựa trên không bảo hành, trên cơ sở dịch vụ và tính năng sẵn có, Chúng tôi không đảm bảo các tính năng trên website sẽ đáp ứng yêu cầu của Bạn hoặc đảm bảo rằng trong quá trình sử dụng  không bị gián đoạn hoặc bị lỗi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích hay các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập website  và sử dụng các Dịch vụ gồm những không giới hạn đến các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm thanh, hình ảnh, đồ hoạ, âm nhạc, video, thông điệp hoặc các nguyên liệu khác (“Nội dung”) mà Bạn có thể lưu trữ, đưa lên hoặc truyền tải thông qua Dịch vụ. Bạn đồng ý sử dụng các Dịch vụ tại website với tất cả sự rủi ro.

3. Thay đổi điều khoản sử dụng

Chúng tôi giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi, sửa đổi điều khoản này sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website . Nếu bạn tiếp tục truy cập website hoặc sử dụng các Dịch vụ sau khi có thay đổi, sửa đổi điều khoản được đăng lên nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý các thay đổi, sửa đổi đó.

4. Quy định sử dụng dịch vụ

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bên cạnh việc phải ký hợp đồng dịch vụ theo mẫu do Chúng tôi ban hành, Bạn còn bị ràng buộc chấp nhận và tuân thủ các điều kiện theo quy định sau:

– Thanh toán đầy đủ chi phí theo thỏa thuận

– Tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam

– Các tranh chấp xảy ra (nếu có) do 02 bên tiến hành thỏa thuận và giải quyết trên cơ sở hợp tác.

5. Quy định về giao dịch và thanh toán phí dịch vụ

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm cho Bạn hoàn toàn thông qua hệ thống trực tiếp tại . Từ khi Bạn bắt đầu quá trình mua, lựa chọn dịch vụ đến khi tiến hành thanh toán mà Bạn sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Bạn đã nghiên cứu kỹ càng và tuân thủ đầy đủ các quy định về phương thức tính phí và thanh toán chi phí được đăng lên website  của Chúng tôi “Quy định về sử dụng Dịch vụ”). Bằng việc xác nhận hoàn thành thủ tục mua hàng trên website, Bạn chấp nhận ràng buộc thực hiện đối với quy định về Sử dụng Dịch vụ.

6. Giới hạn trách nhiệm

  • Bạn xác nhận và đồng ý rằng Chúng tôi chỉ sẵn sàng cung cấp Dịch vụ nếu Bạn đồng ý giới hạn trách nhiệm của Chúng tôi đối với Bạn và các bên thứ ba. 
  • Bạn chấp nhận rằng Bạn chịu trách nhiệm bồi thường suy nhất và toàn bộ đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào tới Chúng tôi liên quan đến sự vi phạm quy định sử dụng nào do việc Bạn sử dụng hoặc ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
  • Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm với các nội dung và thông tin cung cấp cho Chúng tôi. 
  • Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Chúng tôi, mỗi nhân viên, giám đốc, người lao động, đại lý, đại diện, người cung cấp thông tin và bên cấp phép cho Chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, chi phí, tổn thất, thiệt hại, phán quyết của tòa án và phí tổn nào gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, phí bồi thường thiệt hại, chi phí tố tụng, lãi chậm trả liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, mâu thuẫn, tranh chấp, thủ tục tố tụng pháp lý tại Tòa án hoặc các tổ chức Trọng tài, tổ chức Hòa giải, các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền… liên quan đến hoặc phát sinh từ các sản phẩm/dịch vụ. Chúng tôi giữ quyền bằng chi phí của mình, đảm nhận hoàn toàn việc bảo vệ và kiểm soát (nhưng không có trách nhiệm) đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh như vậy, tùy thuộc vào sự bồi thường của bạn.

7. Bảo vệ Bản quyền và Quyền sở hữu trí tuệ khác đối với các sản phẩm/dịch vụ của Chúng tôi

Các Sản phẩm/Dịch vụ cùng tất cả các phần mềm cần thiết, nguyên liệu cấu thành của Dịch vụ và khai thác, triển khai gồm cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với các Dịch vụ và sản phẩm của Chúng tôi và tất cả các phần mềm cần thiết, nguyên liệu cấu thành của Dịch vụ (“Sở hữu Trí tuệ”), được bảo vệ bởi bản quyền, quyền về thương hiệu, nhãn dịch vụ hoặc quyền tài sản khác do Chúng tôi sở hữu hoặc được sở hữu bởi bên thứ ba nào đã cấp quyền sở hữu trí tuệ cho Chúng tôi. 

Bạn không được quyền sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu của hàng hoá và dịch vụ, biểu tượng, tên miền và các hình thức nhận diện hàng hoá, dịch vụ đặc trưng nào khác của Chúng tôi vào mục đích thương mại. Trừ khi Bạn được chấp thuận bằng văn bản của Chúng tôi hoặc việc sử dụng của Bạn có thể gây ảnh hưởng, cản trở, tác động xấu tới việc hoạt động bình thường của các sản phẩm, dịch vụ uy tín của Chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu Người sử dụng cũng như vậy. Không được tải lên, gắn vào, đăng lên, truyền đi hoặc bằng cách khác tạo ra bất kỳ nguyên liệu cấu thành nào có thể ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ về bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền tài sản khác của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt đường truy cập vào các Dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ khác do Chúng tôi cung cấp đối với người bị nghi ngờ xâm phạm quyền.

8. Điều khoản khác

Điều chỉnh nội dung Điều Khoản Sử Dụng

Thực hiện theo Điều 3 Thay đổi điều khoản sử dụng.

Chấm dứt

Điều Khoản Sử dụng này có hiệu lực cho đến bị bị chấm dứt bởi Bạn hoặc Chúng tôi theo các trường hợp:

– Chấm dứt bởi Bạn: Bạn có thể không sử dụng các Dịch vụ nữa để chấm dứt Điều Khoản Sử Dụng

– Chất dứt bởi Chúng tôi: Điều khoản Sử dụng này chấm dứt ngay lập tức mà chúng tôi không cần phải thông báo trước nếu: Theo sự quyết định của Chúng tôi, bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào hoặc Pháp luật của quyết định của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án yêu cầu Chúng tôi chấm dứt.